نمرات پایان ترم کلاس:


نحوه محاسبه نمره دروس کارشناسی: 6 نمره کوئیز، 14 نمره پایان ترم
نمرات حاضر ممکن است تغییر نماید. اگر نمرات تغییر کنند تاریخ فایل مربوطه نیز به روز خواهد شد
دانشجویانی که از امتحان کتبی اخر سال 45 درصد نمره را نگرفته باشند پاس نخواهند شد
جوابهای ثبت شده در سایت باید در برگه های کتبی وجود داشته باشند در غیر اینصورت نمره سایت معیار نخواهد بود
فایلها بر اساس آیدی کلاسها تنظیم شده اند
نام شما نباید در دو فایل از یک درس باشد. اگر چنین است لطفا اطلاع داده شود. این امکان هست که نمره اشتباه در آموزش ثبت شود

برگه افرادی که نزدیک مرز باشند بررسی دقیق خواهد شد لطفا از ارسال ایمیل پرهیز فرمایید، پاسخ داده نمی شود

نمره واقعی از 20 در سایت قبلا اعلام شده است
در صورت احراز تقلب توسط دانشجو نمره پایان ترم 1 لحاظ خواهد شد
اگر نموداری وجود داشته باشد برای دانشجویان پاس شده است
تحویل پروژه درسی باعث پاس شدن دانشجویان مردود نخواهد شد

------------- note1 --------

توجه 9/11/1402:
درترم گذشته با توجه به مشترک بودن دروس بین گرایشهای مختلف، ارفاقات قابل توجهی به صورت کلی انجام گردید که سطح امتحان و نمره دهی را از سطح استاندارد به شدت کاهش داد
با توجه به تغییر روش امتحان که در بخش اطلاع رسانی کارشناسی به آن اشاره شده، لطفا دقت فرمایید که ترم آینده این تفاوتی بین گرایش های مختلف وجود نخواهد داشت و اگر آموزش عالی تشخیص داده که دانشجویان غیر بیوالکتریک باید الکترونیک یک را طبق سرفصل استاندارد پاس نمایند، پس نحوه امتحان نیز استاندارد خواهد بود.
باز بینی ورقه های کتبی و ارزیابی جوابهای کتبی برای پاسخهای ثبت شده در سایت، در حال انجام می باشد
لذا بعضی نمرات به واسطه نداشتن راه حل کاهش یافته اند.
در درس الکترونیک تغییرات زیر تاکنون به دست آمده است. ضمنا ارزیابی ها هنوز کامل نشده اما تا قبل از حذف و اضافه نتایج نهایی خواهد شد
_39910140106337 نمره از یازده به یک تغییر کرد
_40010140106154 نمره از 10 به 5 کاهش یافت
_39910140106334 نیاز به مراجعه فوری، در صورت عدم مراجعه نمره از 16 به 5 کاهش خواهد یافت
39910140106109 الکترونیک: عدم وجود راه حل در برگه کتبی، نمره نهایی 2

39910140106109 مدار: عدم وجود راه حل در برگه کتبی، نمره نهایی 2
39910140106117 مدار: عدم وجود راه حل در برگه کتبی، نمره نهایی 2
39910140106157 مدار: یک پاسخ در برگه کتبی نیست با توجه به سه پاسخ صحیح دیگر نمره همچنان 10 باقی مانده
40010140106070 مدار: عدم وجود راه حل در برگه کتبی، نمره نهایی دو
40110140106171 مدار: یک پاسخ درست درسایت ولی دربرگه امتحانی نیست نمره از 15.6 به 13 کاهش یافت
40110140106014 مدار: دوپاسخ در سایت ولی در برگه نیست نمره از 13.4 به 10 کاهش یافت (با ارفاق پاس)
39910140106224 مدار: عدم وجود راه حل در برگه کتبی، نمره نهایی 2
Files List:
  • D1-43.pdf
  • E1-34.pdf
  • M1-13.pdf
  • M1-14.pdf
  • M1-44.pdf