نتایج حضور وغیاب کلاس

Code(a4*)   :
نیازی به ثبت کد نیست
فقط شناسه کلاس را در پایین ثبت نمایید

ClassID:        


  .   شماره دانشجویی   حضور امروز   تعداد حضور   تعداد غیبت


    Total Attndance No: 0